Persondatapolitik - kunder og samarbejdspartnere hos WALBER EQUESTRIAN ApS

Nedenfor ser du en beskrivelse af, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger jf. retningslinjerne i EU’s databeskyttelsesforordning.

Oplysninger om dataansvarlig og kontakt oplysninger
Firma: WALBER EQUESTRIAN ApS
CVR-nummer: 29692637
E-mail: kim@walber.dk
Telefon: Kim: 29643992
Adresse: Låsbyvej 149B, 8660 Skanderborg, Nørre Vissing

Brug af personoplysninger
Dine oplysninger indsamles og behandles som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

Typer af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger som fx:

• CVR-nummer
• Navn
• Adresse
• Kontaktdata
• Ejerforhold
• Kontonummer

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af følgende:

• Opfyldning af kontrakt, samarbejdsaftaler mv.
• Overholdelse af gældende lovgivning
• Tilstrækkelig legitim interesse/lovhjemmel
• Samtykke
• Nødvendighed for opfyldelse af aftale

Opbevaring og brugen af personoplysninger
Vi opbevarer alle data der indsamles sikkert og fortroligt. Oplysninger vil blive opbevaret elektronisk og/eller fysisk. Det vil udelukkende være personer med en saglig grund, der har adgang til oplysninger.
Ved ophør af kunde/samarbejdsforholdet vil vi tage stilling til hvilke oplysninger vi fortsat beholder, og hvilke vi sletter. Som udgangspunkt beholder vi alle oplysninger i fem år efter ophørt samarbejde til udgangen af den pågældende år, hvor de så automatisk slettes. Dette vil altid være tilfældet medmindre andet er aftalt, eller der er lovhjemmel til at beholde data længere.

Såfremt behandlingen af personoplysninger hos Databehandleren sker helt eller delvist ved anvendelse af fjernopkobling, herunder hjemmearbejdspladser, skal Databehandleren fastsætte retningslinjer for medarbejdernes behandling af personoplysninger ved anvendelse af fjernopkobling, som i øvrigt skal opfylde de i Aftalen stillede krav.

Den Dataansvarlige giver Databehandleren samtykke til anvendelse af underdatabehandlere, forudsat at de i Aftalen stillede betingelser for dette er opfyldt.

Underdatabehandlere er under Databehandlerens instruks. Databehandleren har indgået skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, hvori det er sikret, at underdatabehandleren opfylder krav tilsvarende dem, som stilles til Databehandleren af den Dataansvarlige i medfør af Aftalen.

Leverandør
Er du leverandør eller samarbejdspartner hos os, indsamler vi dine kontakt- og fakturerings oplysninger, indtil 5 år efter vores forretningsrelationer er ophørt. Vi gemmer dine oplysninger for at kunne:

• handle
• afregne
• kommunikere med dig.

Sikkerhed
Databehandleren skal træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Databehandleren er altid berettiget til at implementere alternative sikkerhedsforanstaltninger under forudsætning af, at sådanne sikkerhedsforanstaltninger som minimum opfylder eller giver større sikkerhed end hvad foreskrives. Databehandleren kan ikke uden den Dataansvarliges skriftlige forudgående godkendelse foretage forringelser af sikkerhedsforholdene.

Kilder
Sådan indsamler vi personoplysninger om dig:

• Direkte fra dig
• Offentlige instanser


Videregivelse af dine personoplysninger
Vi kan videregive dine oplysninger til tredje part, der bistår os med at håndtere driften. Vi videregiver under ingen omstændigheder dine oplysninger til nogen uden, der foreligger en databehandleraftale samt dokumentation på overholdelse af persondataforordningen. Hvis offentlige myndigheder anmoder om personoplysninger om dig, gives disse hvis vi er forpligtede hertil.

Video overvågning
På adressen Låsbyvej 149B, 8660 Skanderborg, har vi i forbindelse med forebyggelse af kriminalitet og af sikkerhedsmæssige årsager, installeret videoovervågning.
Derfor vil du som besøgende hos os, kunne optræde på videooptagelser.
Der er opsat skiltning, så du har mulighed for at orientere dig.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger i form af videooptagelser til tredjepart. Hvis det er nødvendigt i kriminalitetsopklarende øjemed, vil vi videregive videooptagelser til politiet.
Vores system er sådan indrettet at det automatisk sletter optagelser der er ældre end 14 dage gammelt.

Udtalelser på vores hjemmeside og de sociale medier
Hvis du har givet samtykke, anvender vi billeder af dig og/eller produktet, samt udtalelser og kommentarer om vores produkt eller samarbejde med dig på vores hjemmeside og de sociale medier, med det formål at markedsføre os. Skulle du trække dit samtykke tilbage, vil oplysningerne blive slettet.

Kontrol og ændringer
Vi foretager løbende kontrol for at sikre, at behandlingen af personoplysninger altid er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning. Vi vil løbende overveje, om denne politik for behandling af personoplysninger bør revideres. Hvis dette sker, vil du kunne se det på vores hjemmeside.

Såfremt Databehandleren måtte blive bekendt med et persondatasikkerhedsbrud, hvorved forstås et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, er Databehandleren forpligtet til uden unødig forsinkelse at søge at lokalisere sådan brud og søge at begrænse opstået skade i videst muligt omfang, samt i det omfang det er muligt reetableret eventuelt mistede data.

Databehandleren er endvidere forpligtet til uden unødig forsinkelse at underrette den Dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på personsikkerheden. Databehandleren skal herefter uden unødig forsinkelse og senest indenfor 24 timer, i det omfang det er muligt, give skriftlig meddelelse til den Dataansvarlige, som så vidt muligt skal indeholde:

• En beskrivelse af karakteren af bruddeet, herunder kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede og registreringer af personoplysninger.
• Navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren.
• En beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af bruddet.
• En beskrivelse af den foranstaltninger, som Databehandleren eller underdatabehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet, herunder foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

Rettigheder
Du kan til enhver tid anmode om ret til indsigt i dine personoplysninger samt sletning eller rettelse hvis disse er forkerte.
Du har derudover ret til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger, hvis dette ønskes.
Hvis du har afgivet samtykke, kan dette til enhver tid tilbagetrækkes, og al behandling vil stoppe fra vi modtager din indsigelse. Behandling af persondata foretaget inden tilbagetrækning af samtykke vil stadig være lovligt udført.
Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse på e-mail: lise@baekgaarden.dk, eller ved direkte henvendelse telefon: 29 64 39 92.

Tavshedspligt
Databehandleren skal holde personoplysningerne fortrolige, og er således alene berettiget til at anvende personoplysningerne som led i opfyldelsen af sine forpligtelser og rettigherder i henhold til Aftalen.
Databehandleren skal sikre, at de medarbejdere og eventuelle andre, herunder underdatabehandlere, der er autoriseret til at behandle de i Aftalen omfattede personoplysninger, er pålagt tavshedspligt.

Klagemuligheder
Ønsker du at klage over vores håndtering af dine persondata, kan du rette henvendelse til www.datatilsynet.dk.