Læs vores handelsbetingelser herunder og download evt. pdf via link

Gældende salgs- og leveringsbetingelser hos WALBER EQUESTRIAN ApS

Generelt
Inden du handler hos WALBER EQUESTRIAN ApS, anbefaler vi at du læser vores handels- og leveringsbetingelser.
Disse handelsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra WALBER EQUESTRIAN ApS.

Databehandling
For at indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger om dig:
Navn – Adresse - Telefon nummer - E-mailadresse - Eventuelt CVR-nummer.
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter regler i vores persondatapolitik for WALBER EQUESTRIAN ApS. Ønsker du flere oplysninger vedr. vores persondatapolitik, henviser vi til vores hjemmeside www.walber.dk

Tilbud og ændringer
Alle fremsendte tilbud er i udgangspunktet gældende i en måned, medmindre andet er aftalt skriftligt.
Der tages forbehold for prisændringer hos WALBER eller dennes leverandører og transportører.
Det er kundens ansvar at gennemlæse og forstå indholdet af det fremsendte tilbud, samt hvad materialerne består af. Kunden er i sin gode ret til at efterspørge uddybelse.
Ved ordre forbeholder vi os retten til at fakturere et aconto beløb af det fulde beløb inkl. moms af entreprisesummen.
Medmindre andet er aftalt, er alle priser anført ekskl. moms, leveringsomkostninger, gebyrer og andre eventuelle afgifter.
Der tages forbehold for fejl i oplyste priser og udsolgte materialer.
Ved ordre der specifikt henvender sig til en bestemt kunde, og ikke kan returneres eller afbestilles, hæfter kunden herfor også selvom produktet ikke er ankommet endnu.

Betalingsvilkår og ejendomsforbehold
Vi har i udgangspunktet, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, højst 8 dages betalingsfrist og forbeholder os retten til at fakturere løbende med kortere betalingsfrist som sagen skrider frem.
Ved ikke rettidig betaling vil der blive sendt et rykkergebyr og der kan tilskrives renter på det fakturerede beløb.
Pr. 1/11-21 er renten 4,5% p.a.
Vi har ejerforbehold for materiale leveret af os, indtil den fulde betaling er sket. Hvis det fulde beløb ikke betales, forbeholder vi os retten til at afhente leverede materialer også selvom disse måtte være en del af en installation hos kunden som derved mister sin funktionsdygtighed
Arbejdet i den forbindelse, vil blive faktureret kunden, og tillægges det samlede skyldige beløb.
Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

Produkterne
Ridebunde:
Vi anvender sand som er et naturmateriale, hvorfor der kan forekomme naturlige fremmedstoffer i dette, ligesom der i noget omfang kan forekomme variationer i farve, nuance, sammensætning og indhold. Disse forekomster udgør ikke en mangel ved produktet.
Vores sandtyper blandes og mixes med syntetiske geotekstiler, i nogle tilfælde med organiske tilsætningsprodukter. Det er kundens eget ansvar at være opdateret på kommunespecifikke miljøkrav og eventuelle krav til sortering eller bortskaffelse efter endt anvendelse.
Øvrige produkter:
Skridtmaskiner, staldinventar, træhegn og andre omramninger mm. kan indeholde eller bestå i mindre eller højere grad af træmaterialer som er et naturmateriale med deraf naturlige variationer i farve, struktur, form, funktion og holdbarhed. Udseende, form og holdbarhed på træmaterialer er i høj grad også afhængige af miljøet det befinder sig i. Så længe variationerne ikke har indflydelse på produktets tiltænkte funktion, ydes der ikke reklamationsret for de ovenstående variationer.
Vores produktinformationer er alene vejledende. Oplysninger i produktinformationer er kun bindende for os, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som led i aftalen.
Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af produktet, herunder for at produktets indhold og egenskaber modsvarer kundens krav til dette.

Arbejdets udførelse
Alle projekter aftales med kunden eller den sagsansvarlige og godkendes ligeledes af dig/jer inden opstart.
I forbindelse med vores arbejde hos jer, tages der udgangspunkt i, at arbejdsområdet m.m. er til vores rådighed 24/7 medmindre andet aftales.
Er vores adgang hindret eller bliver vi forsinket af kunden eller kundens tredjepart, kan vi fakturere den medgåede tid, eventuelle ekstra omkostninger til rejse eller ophold samt i særlige tilfælde, tabt arbejdsfortjeneste.
Såfremt der måtte tilkomme ekstra arbejde, enten ved kundens ønsker eller uforudset på projektet, og det dermed forlænger projektets varighed, kan yderligere omkostninger opstået af denne årsag, pålægges kunden.,
Strøm, vand og eventuelt andet forbrug som kræves for arbejdet kan udføres, leveres af kunden uden beregning. Vi skal have tilslutningsmulighed til strøm og vandsamt placering af vores beboelsesvogn.
Kunden skal stille affaldsbeholder eller container til rådighed under projektet samt stå for tømning og bortskaffelse af dette medmindre andet aftales.
Der vil under byggeforløbet kunne opstå stilleliggende perioder mellem de forskellige opgaver, selvom vi så vidt det er muligt vil forsøge at det ikke sker. Der vil derfor kunne være dage hvor der ikke er nogen folk på sagen/pladsen.

Ansvar
For produktansvar er vi ansvarlige i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Vi fraskriver os for produktskader, der kan statueres i henhold til ethvert andet grundlag. Uanset det netop anførte hæfter vi for produktansvar dækket af vores til enhver tid værende produktansvarsforsikring med et beløb svarende til den maksimale dækning.
Vi erstatter under ingen omstændigheder eventuelle tab eller tabt fortjeneste som kunden måtte have lidt grundet mangler, forsinkelser eller fejl ved vores produkter eller leverancer.
Det er i enhver henseende kundens ansvar, at sikre de nødvendige tilladelser hos relevante myndigheder inden Walber Equestrians arbejder påbegyndes. Det er på intet tidspunkt Walber Equestrians ansvar at oplyse kunden eller undersøge for kunden, hvilke tilladelser der måtte være nødvendige for Walber Equestrians entrepriser eller leverancer. Lovliggørelse og eventuel godkendelse af installationer, tilslutninger mv. er altid kundens ansvar.
Walber Equestrian kan aldrig gøres økonomisk ansvarlige for kundens eventuelle økonomiske tab ved nedrivning, ombygning, rekonstruering, bøder eller lignende, som følge af manglende, urigtige eller ufuldstændige tilladelser.
Som udgangspunkt skal alle installationer som vand, afløb og strøm udføres af autoriserede fagpersoner. Såfremt aftalen med Walber Equestrian omfatter en eller flere af disse tilslutninger, vil udgifter til installationen udført af en autoriseret fagperson altid komme i tillæg til den i tilbuddet/ordrebekræftelsen oplyste pris.
Vi kan ikke gøres økonomisk ansvarlige for uforudsete forsinkelser grundet vores leverandører og transportører, som f.eks. leveringstid på div. materialer.
Såfremt I som kunde selv står for levering af div. materialer, bærer i selv det fuldstændige ansvar for at leveringen overholdes, herunder kontrol om at materiale er korrekt bestilt og leveret på byggested ved ankomst, derunder også forsinkelser og transportskader.
Læsning af produkter, materialer eller maskiner hos Walber Equestrian, hvadenten det er Walber Equestrian, kunden eller tredjepart der forestår dette, i forbindelse med transport arrangeret af kunden, foregår altid på kundens ansvar.
Såfremt der er fejl, mangler eller forsinkelser som kan tilskrives kunden, og dette resulterer i forgæves kørsel, forøget tidsforbrug eller andre omkostninger for WALBER, kan dette blive faktureret.
I forbindelse med byggeforløbet kan der forekomme støvgener, der ikke kan undgås uanset afdækning og påpasselighed. Det er derfor vigtigt at I er opmærksomme herpå, og at dyre effekter eller andet bliver fjernet eller dækket af. Vi som entreprenører kan ikke stilles ansvarlige for dette.
Kunden er selv ansvarlig for rengøring efter endte arbejder.

Fortrydelsesret og returnering af varer
Ved køb af produkter som fx springmateriel eller baneplanere der ikke er speciallavet, er der 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten sker skriftligt pr. mail til kim@walber.dk inden fristens udløb.
Fortrydelsesretten bortfalder ved ibrugtagning eller udpakning af varerne.
Kunden bærer risikoen for varens værdiforringelse, fx som følge af skade eller brug i den periode, kunden har den i sin varetægt. Kunden skal derfor erstatte en eventuel værdiforringelse over for virksomheden ved fortrydelse.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.
Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt.
Du bærer risikoen for varen frem til, vi har modtaget den retur.
Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
Fortryder du dit køb, refunderes beløbet selvfølgelig som du har indbetalt til os. I tilfælde af værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købs-beløbet.
Varer undtaget fortrydelsesret
Varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået tydeligt personligt præg.
Forseglede varer hvor forsegling er blevet brudt efter leveringen.
Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
Varer, hvor plombering er brudt.

Reklamation
Kunden er forpligtet til straks ved modtagelse af produktet at tage kontrol af produktet samt at undersøge dette for eventuelle fejl og mangler.
Vi hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Eventuel reklamation eller anden form for indsigelse, skal ske skriftligt pr. mail straks efter at kunden er gjort opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamations art og omfang og inden for 7 dage. I modsat fald har køber fortabt sin ret til at påberåbe sig denne reklamation.
Vores ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, at vi, efter vores valg, enten foretager afhjælpning af manglen, om levering eller meddeler kunden et af os fastsat forholdsmæssigt afslag i vederlaget. Kunden kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.
Såfremt der måtte være reklamationer eller andet på byggesagen, accepteres udbedring af disse kun ved udførsel af os som entreprenør, og ikke udført af andre firmaer. Der vil ej heller kunne igangsættes arbejde eller anden slags ydelse på vores regning, uden klar skriftlig accept fra os som entreprenør. Kunden er ansvarlig for at sikre at skaden ikke øges i omfang eller værditab
Walber Equestrians ridebunde er blandinger af sand og syntetiske eller organiske materialer, afhængigt af produktet. Sand og materialer kan variere i form, farve og funktion fra gang til gang, såvel som at blandingsforholdet af materialerne kan variere fra gang til gang og blandingerne kan være lavet specifikt til forhold, ønsker eller behov hos den enkelte kunde. Der kan ikke reklameres over produktets sammensætning eller blandingsforhold.
Ved salg til private gives der 2 års reklamationsret i henholdtil købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materialet og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationsretten gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet. Du skal reklamere i ”rimelig tid” efter du har opdaget manglen.
Ved salg til erhvervsdrivende med CVR-nummer ydes 6 måneders reklamationsret.

Kontakt
Ved reklamation og benyttelse af fortrydelsesretten sendes til:
WALBER EQUESTRIAN ApS
Låsbyvej 149B
8660 Skanderborg
info@walber.dk
Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

Begrænset hæftelse
Vi hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab, formuetab, driftstab, købers udgiftstab/udbedringstab, tidstab, avancetab eller andre følgeskader og lignende indirekte tab.

Force majeure
Vi er ikke ansvarlige overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts (uanset om vi selv er part i eller årsag til disse konflikter), forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, oversvømmelse, brand, eksplosion, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som vi ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er vi berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Lov og værneting
Enhver tvist afgøres efter gældende dansk ret og ved Walber Equestrians værneting.
Tvisten skal, efter vores valg, afgøres ved enten de almindelige danske domstole, med retten i Horsens som første instans, eller ved voldgift ved voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsretten skal have sæde i Horsens. Vi kan dog altid vælge at sagsøge kunden ved dennes hjemting.

Industrielle og immaterielle rettigheder
Alle industrielle og immaterielle rettigheder til Produktet (inkl. Opskrifter, indhold, fremstillingsmetoder, emballage, opbygning m.v.) tilhører os. Kunden er ikke berettiget til at lade tilsvarende eller lignende produkter, inkl. emballage m.v. fremstille hos tredjemand, og kunden er uberettiget til at anvende sådanne ved salg og markedsføring af lignende produkter.